Geen producten (0)

Algemene voorwaarden Kooistra Detectors B.V. (www.detectordirect.nl)

Artikel 1. Algemeen  

 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder leverancier: Kooistra Detectors B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57726108 en onder afnemer: de ((potentiële) afnemer van zaken en/of diensten van Kooistra Detectors B.V.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door Kooistra Detectors B.V. 
 3. Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), inclusief 21% BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

 Artikel 2. Offertes

 1. Kooistra Detectors B.V. is slechts aan een offerte gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de Afnemer schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd, tenzij anders op de offerte/overeenkomst vermeld.
 2. Kooistra Detectors B.V.  kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3. Overeenkomst

 1. De Afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail wordt overeengekomen.
 2. Kooistra Detectors B.V.  behoud zich het recht voor bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft Detectordirect het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 Artikel 4. Levertijd

 1. Alle door Kooistra Detectors B.V. genoemde (leverings)termijnen zijn indicatief maar reëel. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum overeenkomstig verlaat.
 2. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail of brief aan Kooistra Detectors B.V. te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.
 3. Overschrijding van de door Detectordirect opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
 4. Indien de door Afnemer bestelde goederen niet door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

 Artikel 5. Opzegging/Ontbinding

 1. In geval van tussentijdse opzegging heeft Kooistra Detectors B.V. naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding daaronder begrepen gederfde winst, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de Afnemer daarvan heeft. Het bedrag zal gebruikelijk 12,5% van het overeengekomen aankoopbedrag bedragen welke in rekening zullen worden gebracht als ontbinding- of annuleringskosten.

 Artikel 6. Afkoelingsperiode

 1. Nadat de Afnemer het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de Afnemer de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Detectordirect te ontbinden.
 2. Indien de Afnemer de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de Afnemer dit schriftelijk (via e-mail, of brief) aan Kooistra Detectors B.V. te melden. De Afnemer dient het product - na overleg met Kooistra Detectors B.V. - te sturen naar een door Kooistra Detectors B.V. vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. De Afnemer dient zelf het risico voor het verzenden te dragen.
 3. Indien de Afnemer reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de Afnemer de overeenkomst met Kooistra Detectors B.V. ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze algemene voorwaarden heeft herroepen, zal Kooistra Detectors B.V.deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Kooistra Detectors B.V. het door de Afnemer geretourneerde product heeft ontvangen, aan de Afnemer terugbetalen. Kooistra Detectors B.V. behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de Afnemer (anders dan die van Kooistra Detectors B.V. of de leverancier van het product) is beschadigd.
 4. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Kooistra Detectors B.V. schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de Afnemer te wijten is of anderszins voor risico van de Afnemer komt, zal Kooistra Detectors B.V. de Afnemer hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Kooistra Detectors B.V. heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de Afnemer terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 7. Betaling

 1. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling (of remboursbetaling). Levering vindt uitsluitend plaats na ontvangst van de complete betaling.
 2. Als de Afnemer een factuur van Kooistra Detectors niet binnen 14 dagen na betalingstermijn betaald heeft, is de Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van Kooistra Detectors  op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.

 Artikel 8. Garantie

 1. De garantie op metaaldetectors bedraagt tenminste 1 jaar. Voor A-merken 2 jaar.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle aan de Afnemer geleverde goederen blijven eigendom van Detectordirect tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van kosten, die de Afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.

Artikel 10. Gebreken; Klachttermijn

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Afnemer binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Kooistra Detectors B.V.
 2. Indien een klacht gegrond is zal Kooistra Detectors de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Indien door Kooistra Detectors geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Kooistra Detectors jegens Afnemer beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.
 2. Indien Kooistra Detectors B.V.  aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Kooistra Detectors B.V. in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 3. Kooistra Detectors B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, immateriële schade, letselschade en schade door bedrijfsstagnatie

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op elke overeenkomst tussen Kooistra Detectors B.V. en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Kooistra Detectors B.V. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Kooistra Detectors B.V. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Indien u uw bestelling afrekend via Afterpay (achteraf betalen) dan gaat u tevens akkoord met de voorwaarden van Afterpay: http://www.afterpay.nl/consument-betalingsvoorwaarden

Privacy Policy


Kooistra Detectors B.V.
De Buorren 114
8408HP Lippenhuizen
The Netherlands

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Kooistra Detectors B.V.
De Buorren 114
8408HP Lippenhuizen
The Netherlands
Tel: +31 513465093

Karin Kooistra is de Functionaris Gegevensbescherming van Kooistra Detectors Hij/zij is te bereiken via info@kooistra-detectors.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kooistra Detectors verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

- Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

- Internetbrowser en apparaat type

- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kooistra-detectors.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kooistra Detectors verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • - Het afhandelen van jouw betaling
 • - Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder (mits u hiervoor bent aangemeld)
 • - Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • - Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • - Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • - Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • - Kooistra Detectors analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • - Kooistra Detectors verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Kooistra Detectors neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kooistra Detectors) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kooistra Detectors bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn 7 jaren > Reden Administratieplicht / Belastingplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kooistra Detectors verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Kooistra Detectors blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kooistra Detectors gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Kooistra Detectors gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 • - Google Analytics
 • - Facebook plugin
 • - Youtube
 • - to
 • - Google Maps

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kooistra Detectors en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kooistra-detectors.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Kooistra Detectors wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kooistra Detectors neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@kooistra-detectors.com

 

Facebook Twitter

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.