Geen producten (0)

Wat is de wet- en regelgeving ten aanzien van metaaldetectors?

Hieronder kunt u achtereenvolgens lezen over de wetgeving in Nederland, België en Duitsland. Onderaan deze pagina vindt u ook een link met informatie over de wetgeving in vele andere landen.

Wetgeving metaaldetectie Nederland

Er is veel onduidelijk over de wetgeving omtrent het zoeken met een metaaldetector in Nederland. Wetten die relevant zijn of kunnen zijn met betrekking tot metaaldetectie zijn:

 • De monumentenwet, die de bescherming van cultuurhistorische monumenten regelt en beperkingen stelt op het vlak van opgraving;
 • De wet en regelgeving met betrekking tot het vinden van onbeheerde goederen (oftwel 'vindersloon')
 • In sommige gevallen de wet wapens en munitie
 • In zeldzame gevallen de wet op de lijkbezorging en de conventie van Genève. Het komt in Nederland zeer zelden voor, maar af en toe worden lichamen van vermiste personen, of slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog gevonden.

In Nederland is het in principe toegestaan om met een metaaldetector rond te lopen op openbare plaatsen. Wel is het verboden om gericht te zoeken en te graven op plekken die gemarkeerd zijn als archeologische plekken. In alle andere gevallen moet u toestemming hebben van de landeigenaar om het terrein te mogen betreden. Het graven in de Nederlandse bodem is in bepaalde gevallen wel aan regels gebonden.

Let er op dat in een aantal plaatsen een algemeen verbod van toepassing is voor het gebruik van metaaldetectoren (o.a. Arnhem en Nijmegen). Check altijd de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) als u twijfelt of informeer bij de gemeente waar u wilt gaan zoeken naar de APV. Plaatsen zoals Nijmegen en Arnhem hebben een algemeen verbod voor het gebruik van een metaaldetector ivm veel achtergebleven munitie en explosieven uit de tweede wereldoorlog die nog altijd op bepaalde plaatsen onder de grond liggen.

Regels metaaldetectie hobby Nederland:

Als metaaldetector amateur dient u zich aan de volgende regels te houden:

 • Wees een ambassadeur van deze mooie hobby
 • Vraag altijd toestemming aan de landeigenaar of beheerder van de grond of u op zijn/haar grond mag zoeken
  (neem voor de zekerheid, vooral bij overheidsgrond, legitimatie mee)
 • Plaatsen waar u zich niet met een metaaldetector moet begeven:
  • beschermde cultuur historische plekken zoals bv. Kastelen, burchten, ruïnes
  • archeologische opgravings terreinen (zie oa http://www.archeologieinnederland.nl/
  • ingezaaide akkers
  • weidegebied met vee
  • beschermt natuurgebied
  • prive terrein waar u geen toestemming heeft gevraagd
 • Laat munitie liggen. Indien er sprake is van gevaar ga dan als volgt te werk:
  • stop meteen met (graaf)werkzaamheden
  • bedek blootgelegde delen van munitie voorzicht met aarde
  • markeer de positie en onthoud goed hoe u de plek kunt terugvinden
  • waarschuw de plaatselijke politie
  • ga absoluut niet met zelf met wapentuig slepen!
 • Zoek nooit op archeologische terreinen, tenzij u toestemming heeft verkregen van de bevoegde instanties
  (om mee te helpen bij een archeologische opgraving). Zie oa http://www.cultureelerfgoed.nl/
 • Ook beschermde cultuur historische plekken zoals bv. Kastelen, burchten, ruïnes en ingezaaide
  akkers, weidegebied met vee, beschermt natuurgebied zijn plekken die men met rust moet laten
 • Maak alle gaten die u maakt ook weer netjes dicht, behandel de natuur met respect, zorg ervoor dat u
  planten, bomen en graszoden niet beschadigd en laat het allemaal weer netjes achter. Dit voorkomt ook nog eens
  dat mensen en dieren zich kunnen verwonden
 • Neem zover als mogelijk is al het metaal wat u vindt, ook al is het niet interessant, mee. Denk aan het
  milieu. Metalen, vooral koper en lood zijn slecht voor het milieu. Deze metalen kunnen zelfs nog eens geld opleveren bij de ijzerboer
 • In de nacht zoeken zonder toestemming van de landeigenaar is verboden. Iemand die 's nachts zoekt is
  verdacht bezig.
 • Vondsten, waarvan men redelijkerwijs kan aannemen of vermoeden dat deze van wetenschappelijke
  cultuurhistorische waarde zijn, moeten gemeld worden bij de burgemeester van de plaats waartoe het gebied behoort. Alle schatvondsten, gouden en zilveren voorwerpen met een kunstzinnige of archeologische waarde en munten en voorwerpen van voor 1600 dienen in ieder geval te worden gemeld.  De vondsten moeten eveneens worden aangemeld bij de desbetreffende archeologische instanties. Zie het
  overzicht hieronder met de verschillende instanties waar u contact mee kunt opnemen

Vondsten die gemeld dienen te worden kunnen aangemeld worden bij de archeologische
instanties:

De PAN (Portable Antiquities of the Netherlands)

www.portable-antiquities.nl/pan/#/public 

Wetgeving Metaaldetectie in België

* Let op: Deze wetgeving geldt ook voor Metaaldetector hobbyisten die niet in Belgie wonen maar die wel in Belgie willen en/of gaan zoeken met een metaaldetector.

Een metaaldetector is een waardevol apparaat om archeologische vondsten uit metaal op te sporen. Een juiste inzet van dit apparaat kan belangrijke kennis over het verleden van Vlaanderen opleveren. Een onoordeelkundig gebruik van dit apparaat daarentegen brengt grote schade toe aan waardevolle archeologische vindplaatsen. Daarom was het opsporen van archeologische objecten buiten een vergunde opgraving tot nu toe bij wet verboden in Vlaanderen. Dit leidde tot frustratie bij mensen die metaaldetectie als hobby beoefenen en dit graag op een archeologisch verantwoorde manier willen doen. Om die ongemakkelijke situatie te doorbreken en om de samenwerking tussen metaaldetectoristen en archeologen te stimuleren, maakt het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 het voortaan mogelijk om ook buiten de context van een opgraving aan metaaldetectie te doen. Wettelijke bepalingen Wil je met een metaaldetector op zoek gaan naar archeologische vondsten? Dan vraag je eerst bij het agentschap Onroerend Erfgoed een erkenning aan als metaaldetectorist. Aan zo’n erkenning zijn een aantal regels verbonden over wat je mag en niet mag. Die staan beschreven in de “Code van Goede Praktijk voor archeologisch onderzoek en metaaldetectie” die je kan raadplegen op de website van het agentschap Onroerend Erfgoed (www.onroerenderfgoed.be). Elke erkende metaaldetectorist wordt verwacht de Code correct toe te passen en dus te kennen. Deel 5 van de Code gaat over metaaldetectie in de vrije tijd, dus buiten de context van een archeologische opgraving. We vatten hier de belangrijkste zaken voor je samen. Je hebt een erkenning als metaaldetectorist nodig om een detector te gebruiken om archeologische vondsten in de ondergrond op te sporen en te verzamelen. Je hebt geen erkenning nodig voor het opsporen van zaken die niet archeologisch zijn, zoals een ondergrondse gasleiding of een verloren GSM.

Je houdt tijdens het detecteren volgende regels in acht:

• Je hebt steeds je legitimatiebewijs bij dat je ontving bij je erkenning. De politie of inspectiediensten kunnen je vragen naar dit bewijs, zij zien namelijk toe op de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet.

• Je spoort geen vondsten op in beschermde archeologische sites. Via het geoportaal (https://geo.onroerenderfgoed.be) kan je de locaties van die beschermde sites terugvinden. Meer informatie over beschermingen vind je op de website van het agentschap (www.onroerenderfgoed.be/nl/bescherming) en in de beschermingsdatabank (https://beschermingen.onroerenderfgoed.be).

• Je detecteert niet op terreinen waar een erkend archeoloog bezig is met boringen, proefsleuven of een opgraving, tenzij je daar de expliciete toestemming van de archeoloog voor hebt. Je volgt in dat geval zijn of haar aanwijzingen en bezorgt alle archeologische vondsten aan hem of haar.

• Je bekomt de toestemming van de eigenaar of pachter vóór je een terrein betreedt. Je maakt vooraf ook de nodige afspraken over de vondsten. Je betreedt immers privé- eigendom: de vondsten zijn in principe eigendom van de terreineigenaar.

• Je gaat enkel overdag aan de slag, tussen zonsopgang en zonsondergang.

• Je graaft geen vondsten op die zich dieper dan 30 centimeter onder het oppervlak bevinden.

• Je laat het terrein steeds netjes achter: putjes worden opnieuw gevuld met de uitgegraven grond. Opgegraven rommel en lege batterijen ruim je op en laat je niet achteloos achter.

• Vind je oorlogsmunitie die nog niet ontploft is, bv. kogels of obussen, dan verwittig je de politie gezien het veiligheidsrisico. Graaf munitie dus niet uit of verplaats ze niet.

• Vondsten vervalsen doe je niet: je laat geen namaak voor echt doorgaan.

• Erkende metaaldetectoristen helpen elkaar. Je helpt anderen om vondsten te identificeren en je verbetert elkaars kennis en kunst over het gebruiken van de detector. Volgende zaken staan niet in de Code, maar gelden wel vanuit andere wetgeving:

• Tref je (vermoedelijke) menselijke resten of objecten aan die aan een misdrijf kunnen worden gekoppeld, waarschuw dan de politie. Laat eventuele metalen objecten in dat geval in situ liggen.

• Hou rekening met planten en dieren, zeker in kwetsbare natuurgebieden

Melden en beheren van vondsten

Je meldt al je vondsten aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Let wel op: een metaaldetectievondst is volgens de nieuwe onroerenderfgoedwetgeving geen archeologische toevalsvondst. Om in orde te zijn met de wetgeving gebruik je vanaf 1 april 2016 dus niet het meldingsformulier voor toevalsvondsten, maar de online module voor metaaldetectievondsten die het agentschap in de loop van 2016 ter beschikking stelt. Bij de melding geef je steeds correcte en volledige informatie door: de locatie van de vondst, de datum, een beschrijving, eventueel een foto en andere relevante informatie. In de module zal je ook je eerdere meldingen kunnen raadplegen. De vondsten zelf moet je niet afgeven. De gemelde informatie neemt het agentschap op in de Centrale Archeologische Inventaris (CAI), waar archeologen ze kunnen raadplegen en de kennis kunnen gebruiken bij hun archeologisch onderzoek. Hou je je vondsten zelf bij, dan moet je ze als een goede huisvader beheren en samen houden wat bij elkaar hoort. Je staat ook toe dat anderen wetenschappelijk onderzoek uitoefenen op jouw collectie. Dat laatste doet niets af aan je eigendomsrechten. Bij elke vondst stop je bovendien een kaartje met het vondstnummer (het nummer dat je ontving bij de melding) om de zaken traceerbaar te houden. Wil je conservatiebehandelingen uitvoeren, bv. een product aanbrengen tegen roest, overleg dan eerst met een gespecialiseerd conservator over de aanpak. Zo vermijd je dat je per ongeluk schade veroorzaakt aan een archeologische vondst. Kwetsbare archeologische sites Detecteren op beschermde archeologische sites is verboden. Maar ook waardevolle niet-beschermde sites kunnen door metaaldetectie worden aangetast als dit niet binnen een ruimere vraagstelling en met strikte methodologie wordt uitgevoerd. Een voorbeeld van zeer kwetsbare en omvangrijke sites zijn slagvelden. Artefacten, achtergelaten op het slagveld, zijn dikwijls de enige overblijvende fysieke getuigen van de acties die tijdens de strijd plaatsvonden. Als deze artefacten niet op verantwoorde wijze worden opgespoord, verzameld en bewaard, gaan hun getuigenissen over het verloop en de ruimere context van de veldslag definitief verloren.

Het is daarom zeer belangrijk dat vondsten van slagvelden elk afzonderlijk en uiterst nauwkeurig gelokaliseerd worden, bij voorkeur met behulp van GPS. Lokalisatie bij benadering (bv. gevonden op de akker gelegen tussen straat X en straat Y) is waardeloos voor de interpretatie van de acties die op het slagveld hebben plaatsgevonden. Respect voor de basisprincipes van de slagveldarcheologie is daarom erg belangrijk. Door correcte registratie, beschrijving en bewaring schrijf je als het ware de inleiding op het verhaal dat jouw vondst ons kan vertellen en krijgt jouw archeologische vondst meer betekenis. Waar vind je meer informatie? Het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid is bevoegd voor de beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie voor het behoud en beheer van het onroerend erfgoed in Vlaanderen.

Meer informatie over het Onroerenderfgoeddecreet en de Code van Goede Praktijk voor archeologisch onderzoek en metaaldetectie vind je op www.onroerenderfgoed.be. Op de website kan je ook de nodige formulieren opvragen om een erkenning als metaaldetectorist aan te vragen of een vondst te melden.

Voor algemene vragen neem je contact op met de hoofdzetel in Brussel: Agentschap Onroerend Erfgoed Koning Albert II-Laan 19 bus 5 1210 Brussel T. 02533 1650 V.u.: Sonja Vanblaere, Koning Albert II-laan 19 bus 5, 1210 Brussel - december 2015

Vragen over erkenningen kan je mailen naar: erkennen.subsidieren@rwo.vlaanderen.be

Heb je vragen over het melden van een vondst, dan mail je naar: cai@rwo.vlaanderen.be

Erkennen van metaaldetectoristen (Onroerend Erfgoed)

Vanaf 01.01.2015 kan je een erkenning als metaaldetectorist aanvragen. Hou er wel rekening mee dat deze aanduiding pas geldig wordt wanneer het hoofdstuk archeologie van het Onroerenderfgoeddecreet in werking treedt.

Woon je in Nederland maar kom je als metaaldetectorist ook in Vlaanderen? Dan moet je geen ‘bewijs van goed gedrag en zeden’ toevoegen aan je aanvraag. Wel bezorg je ons een ‘verklaring omtrent het gedrag’ die je hebt verkregen van de Nederlandse administratie. Let op! Het agentschap Onroerend Erfgoed moet dit formulier gedeeltelijk voor jou invullen.

Wat houdt dit in?

Een metaaldetectorist is iemand die met een metaaldetector aan de slag gaat om archeologische sites of archeologische artefacten op te sporen. Om erkend te worden, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • - Minimum 18 jaar oud zijn.
 • - De laatste vijf jaar niet veroordeeld zijn voor een inbreuk of misdrijf op het gebied van onroerend erfgoed (zie hoofdstuk Handhaven van de brochure).
 • - Werken volgens de voorschriften van het Onroerenderfgoeddecreet. Hiervoor is een basiskennis van archeologische erfgoedzorg en van de vastgestelde code van goede praktijk nodig.

Erkende archeologen zijn automatisch aangeduid als erkend metaaldetectorist.

Hoe aanvragen?

Je kan de erkenning aanvragen vanaf 1 januari 2015, met het gepaste aanvraagformulier. Wanneer het agentschap de aanvraag goedkeurt, ontvang je binnen een termijn van maximaal vier maanden een legitimatiebewijs. Ook personen met een Nederlandse nationaliteit kunnen een aanvraag indienen. Zij moeten in plaats van het Belgische 'uittreksel uit het strafregister' een Nederlandse 'verklaring omtrent het gedrag' toevoegen.


Wetgeving Metaaldetectie Duitsland


In Duitsland is het zoeken met detectors in de meeste van de dertien bondsstaten en drie stadsstaten toegestaan, mits men zich aan de normaal geldende regels houdt. In sommige deelstaten zijn de regels echter zo streng, dat het nauwelijks mogelijk lijkt legaal te zoeken. Kortom: er is nog geen eenvormig beleid. In alle staten is het zoeken naar archeologische bodemvondsten verboden en in veel bondsstaten dient U een vergunning aan te vragen. Het verschil tussen de wetgeving van de verschillende staten ligt vooral in de interpretatie van wat archeologisch bodemvondsten zijn. In Beieren zijn dat prehistorische en vroeg-historische voorwerpen. Degene die daar dus naar voorwerpen uit andere tijden zoekt, kan zijn hobby vrij uitoefenen. In Hessen is de grens bepaald op 1648. Maar in andere landen zoals Branenburg vallen zelfs voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog onder archeologische bodemvondsten.

Uiteraard is overal het zoeken op monumenten ten strengste verboden. Alle bondsstaten stellen boetes voor overtreders in het verschiet van 125.000 tot 1.000.000 euro! De regelgeving zal in de toekomst, 2006 0f 2007, aan de hand van 'Malta' misschien meer op elkaar afgestemd worden. Een grote, goed geleide algemene Duitse detectorvereniging zou kunnen lobbyen voor een meer soepele wetgeving. Zoek uit hoe het gesteld is met de wetgeving in jouw zoek- en/of woonomgeving.

Bijzondere detectorvondsten moeten worden gemeld aan de autoriteiten die over monumentenzorg gaan 'die Denkmalschutzbehörde'. Het beste is daarom een lokaal museum van je vondst(en) op de hoogte te stellen.

>BEZOEK ONZE WEBSHOP<

>BEZOEK ONZE METAALDETECTOR WINKELS<

 

Facebook Twitter

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.